Home

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

            แบบที่ 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิตแรกเข้า (ชั้นปีที่ 1)
            แบบที่ 2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา (ชั้นปีที่ 3)

            แต่ละแบบจะมีวัตถุประสงค์ในการวัดแตกต่างกัน ทำให้แบบทดสอบที่ใช้จะเน้นวัดทักษะต่างกัน และเวลาที่ให้ในการทดสอบก็จะแตกต่างกันด้วย

            ผลการทดสอบจะแจ้งให้นิสิตทราบผ่านใบรายงานระดับคะแนนของนิสิตเป็นรายบุคคล นิสิตสามารถรับได้ที่ทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด

   แบบที่ 1   แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิตแรกเข้า (ชั้นปีที่ 1)

            การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการทดสอบความสามารถใน 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

            จุดมุ่งหมายของการทดสอบ    เพื่อให้นิสิตทราบระดับความสามารถของตนในการใช้ทักษะภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนระดับอุดมศึกษาว่าอยู่ในระดับที่สมควรหรือไม่ หากไม่ถึงระดับที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง คือ ระดับ ดี นิสิตควรต้องไปพัฒนาทักษะเหล่านั้น โดยอาจเข้าศึกษาในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้

   1. 1. แบบทดสอบทักษะการฟัง

    ระยะเวลาในการทดสอบ    ประมาณ 30-35 นาที

    ลักษณะของแบบทดสอบ    เป็นบทฟังทั่วๆ ไป ไม่เจาะจงสาขาใดสาขาหนึ่ง บทฟังอาจมีทั้งแบบผู้พูด 1 คน และผู้พูดมากกว่า 1 คน ในความเร็วทั้งแบบอ่านให้ฟังและความเร็วปกติในการสนทนาจริง ความยาวของบทฟังจะมีทั้งแบบสั้นคือประมาณ 4-5 นาที และแบบยาวคือประมาณ 8-10 นาที บทฟังจะมีประมาณ 4 เรื่อง คำถามจะแบ่งเป็นการถามเพื่อจับราย ละเอียด 50 % การถามเพื่อจับประเด็นหรือใจความสำคัญ 30 % และการถามเพื่อตีความ 20 % เพื่อวัดว่านิสิตสามารถจับรายละเอียด จับประเด็นหรือใจความสำคัญ และตีความจากเรื่องที่ได้ยินได้เพียงใด

    นิสิตต้องทำอะไรในการทดสอบ    นิสิตจะได้ฟังบทฟังทีละ 1 เรื่อง หลังจากบทฟังในแต่ละเรื่องจบจะมีคำถาม บทฟังและคำถามนี้จะให้ฟังเพียง 1 ครั้งเท่านั้น นิสิตต้องตั้งใจฟังคำถามและเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้ภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละข้อ ซึ่งจะกำหนดเวลาในการตอบไม่เท่ากัน

   2. 2. แบบทดสอบทักษะการอ่าน

    ระยะเวลาในการทดสอบ    60 นาที

    ลักษณะของแบบทดสอบ    เป็นบทอ่านที่มีเนื้อหาทั่วๆ ไป ไม่เจาะจงเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งเช่นเดียวกับทักษะการฟัง แบบทดสอบการอ่าน 1 ชุดจะมีบทอ่านประมาณ 3-4 เรื่องซึ่งมีความยาวแตกต่างกัน ตั้งแต่ครึ่งหน้าจนถึง 1-2 หน้ากระดาษ A4 เมื่ออ่านจบแล้วจะมีคำถามประจำของบทอ่านนั้น จำนวนข้อคำถามตามขนาดความยาวของบทอ่าน คำถามจะแบ่งออกเป็นการถามเพื่อจับรายละเอียด 20 % การถามเพื่อจับประเด็นหรือใจความสำคัญ 40 % และการถามเพื่อตีความ 40 % เพื่อวัดว่านิสิตสามารถจับรายละเอียด จับประเด็นหรือใจความสำคัญ และตีความได้มากน้อยเพียงใด

    นิสิตต้องทำอะไรในการทดสอบ    นิสิตจะได้ข้อสอบ 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นบทอ่านและคำถาม อีกชุดหนึ่งเป็นกระดาษคำตอบ นิสิตต้องอ่านบทอ่าน แล้วตอบคำถามโดยเขียนลงในกระดาษคำตอบที่ให้

   3. 3. แบบทดสอบทักษะการเขียน

    ระยะเวลาในการทดสอบ    60 นาที

    ลักษณะของแบบทดสอบ    เป็นโจทย์คำสั่งให้เขียนเรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นเรื่องทั่วไปเท่านั้นเพื่อลงในเอกสารประเภทใดประเภทหนึ่งตามแต่จะกำหนด เช่น การเขียนสรุปตาราง การเขียนแสดงความคิดเห็น ตามหัวข้อที่กำหนดให้ เพื่อลงในวารสารวิชาการ/จดหมายข่าว/หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ความยาวของบทเขียนที่กำหนดให้เขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หรือประมาณ 25 บรรทัด

    นิสิตต้องทำอะไรในการทดสอบ    นิสิตต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและเขียนตามคำสั่ง

   แบบที่ 2   แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา (ชั้นปีที่ 3)

            การทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพเป็นการทดสอบความสามารถในทักษะการเขียน การทดสอบนี้จะทดสอบความสามารถในทักษะการเขียนรายงาน และความสามารถในทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็น

            จุดมุ่งหมายของการทดสอบ    เพื่อให้นิสิตทราบระดับความสามารถของตนในการใช้ทักษะภาษาไทยที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนระดับอุดมศึกษาว่าอยู่ในระดับที่สมควรหรือไม่ หากไม่ถึงระดับที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง คือ ระดับ ดี นิสิตควรต้องไปพัฒนาทักษะเหล่านั้น โดยอาจเข้าศึกษาในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้ได้

   1. แบบทดสอบทักษะการเขียน

    ระยะเวลาในการทดสอบ    120 นาที

    ลักษณะของแบบทดสอบ    ข้อสอบอาจมี 2 ข้อ โดยแบ่งเป็น

         ข้อ 1   วัดความสามารถด้านการเขียนสรุปสาระสำคัญจากการประชุม
         ข้อ 2   วัดความสามารถด้านการเขียนรายงานการสำรวจและแสดงความคิดเห็น

    นิสิตต้องทำอะไรในการทดสอบ    นิสิตจะได้ข้อมูล ซึ่งต้องอ่านให้เข้าใจและนำข้อมูลมาเขียนรายงานตามโจทย์ที่กำหนดให้ และเขียนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่รายงานนั้น

 • การประเมินสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในภาพรวม

            การทดสอบวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับนิสิตแรกเข้าในแต่ละทักษะจะแสดงผลการประเมินออกมาเป็นภาพรวมตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 5 ผู้ที่ได้ระดับตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ถือว่าผ่านการประเมิน หากได้ระดับต่ำกว่า 3 ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน รายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

   คำอธิบายผลการประเมินในภาพรวม แบ่งเป็น 6 ระดับ ดังนี้

   ระดับ คำอธิบายระดับ
   5 - ดีมาก
   ความสามารถในทักษะที่ต้องการวัดอยู่ในระดับดีมาก ไม่มีปัญหาในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   4 - ดี
   ความสามารถในทักษะที่ต้องการวัดอยู่ในระดับดี มีข้อบกพร่องเล็กน้อย ไม่มีปัญหาในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   3 - กลาง
   ความสามารถในทักษะที่ต้องการวัดอยู่ในระดับกลาง มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ควรฝึกฝนความสามารถบางด้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้พัฒนาสู่ระดับดีต่อไป
   2 - ต้น
   ความสามารถในทักษะที่ต้องการวัดอยู่ในระดับต้น มีข้อบกพร่องอยู่มาก จำเป็นต้องแก้ไขและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างราบรื่น
   1 - ควรพัฒนา
   ความสามารถในทักษะที่ต้องการวัดอยู่ในระดับควรพัฒนา หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
   0 - ไม่สามารถประเมินได้
   ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินได้

            การทดสอบวัดสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3/ชั้นปีรองสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ใช้การวัดจากทักษะการเขียนเพียงทักษะเดียวเท่านั้น แบบสอบประกอบด้วยข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ เป็นการเขียนสรุปสาระสำคัญจากการประชุม 1 ข้อ และการเขียนรายงานการสำรวจและแสดงความคิดเห็น 1 ข้อ การประเมินผลจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประเมินในภาพรวม และการประเมินความสามารถรายด้าน ทั้งนี้การประเมินในภาพรวมแบ่งเป็น 6 ระดับ (ระดับ 0 ถึง 5) ผู้ที่ได้ระดับตั้งแต่ 3 จะถือว่าผ่านการประเมิน หากได้ระดับต่ำกว่า 3 จะถือว่าไม่ผ่านการประเมิน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

   คำอธิบายผลการประเมินในภาพรวม แบ่งเป็น 6 ระดับ ดังนี้

   ระดับ คำอธิบายระดับ
   5 - ดีมาก
   ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ
   4 - ดี
   ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับดี มีข้อบกพร่องเล็กน้อย แต่ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพ
   3 - กลาง
   ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับกลาง มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ควรฝึกฝนทักษะบางทักษะหรือความสามารถบางด้านเพิ่มขึ้น
   2 - ต้น
   ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับต้น มีข้อบกพร่องอยู่มาก จำเป็นต้องแก้ไขและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยในการประกอบอาชีพได้อย่างราบรื่น
   1 - ควรพัฒนา
   ความสามารถในการใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับควรพัฒนา หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
   0 - ไม่สามารถประเมินได้
   ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินได้

   คำอธิบายระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยทักษะการเขียน

   สำหรับการให้คะแนนความสามารถในทักษะการเขียนของนิสิตจะพิจารณาจากความสามารถในการเขียนทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่

   • ด้านที่ 1 ความสามารถในการเขียนได้ตรงตามคำสั่ง มีประเด็นครบถ้วน ชัดเจน
   • ด้านที่ 2 ความสามารถในการเขียนได้เหมาะสมกับประเภทของบทเขียนและผู้อ่าน
   • ด้านที่ 3 ความสามารถในการเขียนโดยแสดงความคิดได้รอบด้าน ลึกซึ้ง และลำดับความคิดได้อย่างต่อเนื่อง
   • ด้านที่ 4 ความสามารถในการเขียนโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ทั้งการใช้คำเชื่อม การสะกดคำ การเว้นวรรคตอน ตลอดจนลายมือที่ใช้เขียน
   • ด้านที่ 5 ความสามารถในการเขียนโดยการเลือกใช้คำศัพท์ได้หลากหลาย เหมาะสม
 • การแจ้งผลการสอบ

            เพื่อให้ผลการสอบแสดงชัดเจนว่านิสิตมีความสามารถผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ (สำหรับนิสิตแรกเข้า) หรือมีความสามารถในการใช้ทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับประกอบอาชีพในระดับที่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ (สำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา) สถาบันภาษาไทยสิรินธรจะแจ้งผลการทดสอบเป็น ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถดังปรากฏในตาราง

   ระดับความสามารถ ระดับที่แจ้ง
   ระดับ 4 - 5
   ผ่านเกณฑ์
   ระดับ 3
   ผ่านเกณฑ์
   ระดับ 0 - 2
   ไม่ผ่านเกณฑ์

   หมายเหตุ: เกณฑ์เป้าหมายที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรปรารถนาให้นิสิตควรได้ คือ ระดับ 4 (ดี) ขึ้นไป

ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้า และของนิสิตชั้นปีที่ 3 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)


กิจกรรมของสถาบัน