Home

ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย

 • การดำเนินงานทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย

   สถาบันภาษาไทยสิรินธรมีการดำเนินการด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย 2 ด้านควบคู่กันไป คือ การจัดทำและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน และการเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย ดังนี้

   ด้านการจัดทำและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน

   1) สร้างแบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยที่เป็นมาตรฐาน

   2) ทดสอบแบบทดสอบที่สร้างเพื่อให้ได้มาตรฐาน

   3) จัดทำคลังข้อสอบสมรรถภาพภาษาไทย

   4) พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจและวิธีการตรวจให้เป็นมาตรฐาน

   ด้านการเป็นศูนย์ทดสอบ

   1) จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

   2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในการจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   3) พัฒนาการจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยแบบออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 •   การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
    การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
    การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับนิสิตจุฬาฯ

กิจกรรมของสถาบัน