Home

รายวิชาการเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน (Thai Writing in Workplace)

 • ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา
   รหัสวิชา 0123105
   จำนวนหน่วยกิต 3
   สถานภาพของวิชา วิชาเลือก
   ภาคการศึกษา เปิดสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
   รูปแบบการสอน ชั้นเรียน
   จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์   3 ชั่วโมง / สัปดาห์
   ชื่อผู้สอน อาจารย์ฉัตรียา ชูรัตน์
 • คำอธิบายรายวิชา
   หลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่างๆ ที่ใช้ทั่วไปในที่ทำงาน การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการทำงานสำนักงาน
 • วัตถุประสงค์
   1. นิสิตสามารถเลือกรูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานในหน่วยงานทั่วไป
   2. นิสิตสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทเอกสาร ทั้งการใช้คำ การเขียนประโยค และการเลือกระดับภาษา
   3. นิสิตสามารถเขียนเอกสารในระบบการทำงานสำนักงาน
 • ขอบเขตของเนื้อหา
   หน่วยที่ 1 หน่วยงานและโครงสร้างหน่วยงาน
   หน่วยที่ 2 การเขียนเอกสารสำหรับการทำงาน
   หน่วยที่ 3 การเขียนประกาศ
   หน่วยที่ 4 การเขียนจดหมายติดต่องาน
   หน่วยที่ 5 การเขียนบันทึกข้อความ
   หน่วยที่ 6 การเขียนแผนงาน
   หน่วยที่ 7 การเขียนเพื่อเตรียมจัดงาน : กำหนดการ  บทพูดพิธีกร  บทพูดเปิดงานขนาดสั้นของผู้บริหาร
   หน่วยที่ 8 การเขียนเอกสารประชาสัมพันธ์
   หน่วยที่ 9 การเขียนสรุปผลการดำเนินงาน
   หน่วยที่ 10 การเขียนรายงานการประชุม
   หน่วยที่ 11 การเขียนโครงการ
   หน่วยที่ 12 การเขียนรายงานประจำปี
   หน่วยที่ 13 การเขียนบทสรุปผู้บริหาร
   หน่วยที่ 14 การเขียนบทความสั้นๆ เพื่อเผยแพร่ผลงาน
 • วิธีประเมินผล
   การประเมินความรู้ทางวิชาการ (สอบปลายภาค)
   - สอบกลางภาค (ร้อยละ 25)
   - สอบปลายภาค (ร้อยละ 25) 
   ร้อยละ 50 
   การประเมินการทำงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน ร้อยละ 45
   การเข้าห้องเรียน     ร้อยละ 5
 • วิธีการวัดผลการเรียน
   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  ได้ระดับ A  
   ได้คะแนนร้อยละ 75-79 ได้ระดับ B+  
   ได้คะแนนร้อยละ 70-74 ได้ระดับ B  
   ได้คะแนนร้อยละ 65-69 ได้ระดับ C+  
   ได้คะแนนร้อยละ 60-64 ได้ระดับ C  
   ได้คะแนนร้อยละ 55-59 ได้ระดับ D+  
   ได้คะแนนร้อยละ 50-54 ได้ระดับ D  
   ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ระดับ F  
 • เอกสารประมวลรายวิชาและตารางกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมของสถาบัน