Home

รายวิชาการอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา (University Level of Thai Reading)

 • ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา
   รหัสวิชา 0123104
   จำนวนหน่วยกิต 3
   สถานภาพของวิชา รายวิชาการศึกษาทั่วไปในหมวดมนุษยศาสตร์
   ภาคการศึกษา เปิดสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
   จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์   3 ชั่วโมง / สัปดาห์
   ชื่อผู้สอน ตอนเรียนที่ 1 อาจารย์ณัฐพล พึ่งน้อย
   ตอนเรียนที่ 2 อาจารย์ณัฐวุฒิ แสงพันธ์
   ตอนเรียนที่ 3 อาจารย์เสาวรส มนต์วิเศษ
   ตอนเรียนที่ 4 อาจารย์โศภิษฐา ไชยถาวร
   ตอนเรียนที่ 5 อาจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป
   ตอนเรียนที่ 4 อาจารย์วิรัลพัชร จรัสเพชร
 • คำอธิบายรายวิชา
   หลักการอ่าน ทั้งการอ่านเร็ว การอ่านจับรายละเอียด การอ่านจับใจความ และการอ่านตีความจากบทอ่านประเภทเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ โดยจัดให้มีเนื้อหาตามความเหมาะสมสำหรับนิสิตสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
 • วัตถุประสงค์
   1. นิสิตสามารถจับรายละเอียดของบทอ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
   2. นิสิตสามารถจับใจความของย่อหน้าหรือบทอ่านประเภทต่างๆ ทั้งบทอ่านที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
   3. นิสิตสามารถตีความสารในย่อหน้าหรือบทอ่านประเภทต่างๆ ทั้งบทอ่านร้อยกรองและร้อยแก้วได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
   4. นิสิตสามารถสื่อความคิดออกมาเป็นภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • ขอบเขตของเนื้อหา
   หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน
   หน่วยที่ 2 ขั้นตอนพื้นฐานในการอ่าน
   หน่วยที่ 3 การอ่านจับรายละเอียด (การอ่านจับจุด และกลไกทางภาษาที่ช่วยในการอ่าน)
   หน่วยที่ 4 การอ่านจับใจความ (การอ่านข้าม การอ่านจับใจความหลักและรอง และการอ่านสรุปสาระสำคัญ)
   หน่วยที่ 5 การอ่านตีความ
   หน่วยที่ 6 การอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ (ข้อเท็จจริง-ข้อคิดเห็น และการอ้างเหตุผล-การสรุป)
 • วิธีประเมินผล
   การประเมินความรู้ทางวิชาการ
      - ทดสอบการอ่านจับจุดและการอ่านสำรวจ
      - ทดสอบการอ่านจับรายละเอียด
      - ทดสอบการอ่านจับใจความ
      - ทดสอบการอ่านตีความ
   ร้อยละ 80
      - ร้อยละ 10
      - ร้อยละ 20
      - ร้อยละ 25
      - ร้อยละ 25
   การประเมินการทำงาน
      - แบบฝึกหัดในระบบ
      - แบบฝึกหัดเสริม
      - แบบฝึกหัดบูรณาการ
   ร้อยละ 20
      - ร้อยละ 5
      - ร้อยละ 5
      - ร้อยละ 10
 • วิธีการวัดผลการเรียน
   ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ระดับ A  
   ได้คะแนนร้อยละ 75-79 ได้ระดับ B+  
   ได้คะแนนร้อยละ 70-74 ได้ระดับ B  
   ได้คะแนนร้อยละ 65-69 ได้ระดับ C+  
   ได้คะแนนร้อยละ 60-64 ได้ระดับ C  
   ได้คะแนนร้อยละ 55-59 ได้ระดับ D+  
   ได้คะแนนร้อยละ 50-54 ได้ระดับ D  
   ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ระดับ F  
 • วิธีการศึกษารายวิชา
              เรียนแบบ e- Learning
   1. เรียนจากชุดบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blackboard
   2. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนและแบบฝึกหัดเสริม
   3. ทำชุดฝึกอ่าน
   4. ทำแบบทดสอบ
   5. คลินิก (ตามที่นิสิตนัดหมาย มีการกระตุ้นให้นิสิตเข้าพบ)
 • เอกสารประมวลรายวิชาและตารางกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมของสถาบัน