Home

รายวิชาการเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing)

 • ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา
   รหัสวิชา 0123101
   จำนวนหน่วยกิต 3
   สถานภาพของวิชา วิชาเลือก
   ภาคการศึกษา เปิดสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
   จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์   3 ชั่วโมง / สัปดาห์
   ชื่อผู้สอน อาจารย์กัณฑิมา รักวงษ์วาน
   อาจารย์เพ็ญอาภา  อยู่ดี
   อาจารย์ณิศณัชชา เหล่าตระกูล
   อาจารย์ศุภวัจน์  แต่รุ่งเรือง
   อาจารย์นิพนธ์ สังขจันทร์
   อาจารย์ธนิสา สังขจันทร์ 
   อาจารย์สิริวิมล ศุกรศร
   อาจารย์ปวีณา กาญจนพยนต์
   อาจารย์วิรัลพัชร จรัสเพชร
   อาจารย์ภาวินี ตรีเดชี
   อาจารย์นพรัฐ เสน่ห์
   อาจารย์จักรภพ เอี่ยมดะนุช
   อาจารย์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
   อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต
   อาจารย์อรกัญญา อนันต์ทรัพย์สุข
 • คำอธิบายรายวิชา
   เรียนรู้ ความสำคัญของย่อหน้า การแบ่งย่อหน้า การลำดับความคิด ฝึกฝนทักษะการเขียนตั้งแต่การเขียนใจความสำคัญ การเขียนขยายใจความสำคัญ การเชื่อมโยงความคิด โครงสร้างของบทเขียน รวมถึงการเขียนงานประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับเจตนาของผู้เขียนและระดับของผู้อ่าน
 • วัตถุประสงค์

   ด้านความรู้

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของบทเขียน วิธีการเขียน ตลอดจนการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

   ด้านทักษะ

   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ แสดงความคิดได้ชัดเจนเป็นลำดับ เชื่อมโยงความคิดได้สัมพันธ์กัน สื่อความคิดได้ตรงตามเจตนา และใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม

   ด้านเจตคติ

   เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนย่อหน้าให้ดีและเหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิผลและนำไปสู่บทเขียนทางภาษาไทยที่ดีและมีคุณภาพ

 • ขอบเขตของเนื้อหา
   หน่วยที่ 1 ความหมายและลักษณะของย่อหน้า
   หน่วยที่ 2 ความคิดในย่อหน้า
   หน่วยที่ 3 วิธีการขยายประโยคใจความสำคัญ
   หน่วยที่ 4 การเรียงลำดับความคิดในย่อหน้า
   หน่วยที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์ในย่อหน้า
   หน่วยที่ 6 การเชื่อมโยงย่อหน้า
   หน่วยที่ 7 โครงสร้างของบทเขียน
   หน่วยที่ 8 ระดับภาษา
   หน่วยที่ 9 ภาษาวิชาการ
   หน่วยที่ 10 เลือกใช้คำและการเขียนประโยค
   หน่วยที่ 11 กลวิธีการเขียนพรรณนา
   หน่วยที่ 12 กลวิธีการเขียนบรรยาย
   หน่วยที่ 13 กลวิธีการเขียนอธิบาย
   หน่วยที่ 14 การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
   หน่วยที่ 15 การเขียนเพื่อให้ข้อมูล
 • วิธีประเมินผล
   สอบประมวลผลรายวิชา
      - สอบกลางภาค
      - สอบปลายถาค
   ร้อยละ 50
      - ร้อยละ 25
      - ร้อยละ 25
   สอบย่อย (2 ครั้ง) ร้อยละ 25
   แบบฝึกหัดท้ายหน่วย
   (ที่กำหนดให้ส่งทางโปรแกรม Blackboard)
   ร้อยละ 20
   ความสนใจและความสม่ำเสมอในการเรียน
      - พิจารณาจากการเข้าเรียนในบทเรียนด้วยตนเอง
        (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 หน่วย 1 ครั้ง)
      - การส่งแบบฝึกหัดตรงเวลาตามที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์
   ร้อยละ 5
 • วิธีการศึกษารายวิชา
   1. ศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเองจากชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blackboard
   2. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย และแบบฝึกหัดเสริมที่ได้รับมอบหมาย
   3. ทำแบบทดสอบรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนทั้งหมดแล้ว
 • เอกสารประมวลรายวิชาและตารางกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
 • ข้อตกลงในการเรียนด้วยระบบ e-Learning
   1. นิสิตต้องรู้จักวิธีการใช้ Blackboard ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอน หากนิสิตพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน ขอให้รีบติดต่ออาจารย์ประจำกลุ่มโดยด่วน เช่น  ไม่สามารถเข้าบทเรียนได้  ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้  ไม่สามารถส่งแบบฝึกหัดได้  เป็นต้น เพื่อที่นิสิตจะได้ไม่พลาดการเรียนและการส่งงานให้อาจารย์ประจำกลุ่ม
   2. การเข้าเรียนบทเรียนในระบบ นิสิตต้องเข้าเรียนด้วยรหัสของตนเองเท่านั้น เพราะอาจารย์ผู้สอนจะตรวจสอบการเข้าเรียนจากสถิติการเข้าใช้งานและระยะเวลาในการเข้าใช้งานของนิสิตเป็นรายบุคคล
   3. ทุกครั้งที่นิสิตเข้าใช้ Blackboard ขอให้อ่านประกาศก่อนทุกครั้ง เข้าตรวจสอบ Message ของนิสิต และเข้า Discussion board เพื่อดูว่าอาจารย์ประจำกลุ่มได้ติดต่ออะไรกับนิสิตหรือไม่
   4. เนื้อหาของบทเรียนและแบบฝึกหัดจะขึ้นสัปดาห์ละ 1 หน่วยหรือตามที่กำหนดไว้ในตารางการเรียนการสอน ข้อ 19. กำหนดวันขึ้นบทเรียนและแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์คือ ทุกวันจันทร์สำหรับนิสิต SEC คี่ และทุกวันพุธสำหรับนิสิต SEC คู่
   5. กำหนดวันส่งแบบฝึกหัดให้อาจารย์ประจำกลุ่มคือ วันพุธของแต่ละสัปดาห์สำหรับนิสิต SEC คี่ และวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์สำหรับนิสิต SEC คู่ นิสิตจะมีเวลาเรียนและทำแบบฝึกหัดเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งมากกว่านิสิตที่เรียนในชั้นเรียนทั่วไปแล้ว หากนิสิตสามารถเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดส่งได้ก่อนกำหนดจะดีมาก
   6. ในบทเรียนทุกหน่วยจะเริ่มด้วยแบบฝึกหัด Pre-test ของแต่ละหน่วยก่อน นิสิตควรจะต้องทำก่อนเริ่มบทเรียนทุกครั้งเพื่อทดสอบว่านิสิตเข้าใจเพียงใด และเมื่อเรียนแล้วจะจบด้วยการทำแบบฝึกหัด Post-test ซึ่งนิสิตควรจะต้องทำเช่นกัน เพื่อทดสอบว่าเมื่อเรียนแล้วนิสิตเข้าใจมากขึ้นมากน้อยเพียงใด หากนิสิตยังไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถกลับไปเรียนได้ใหม่
   7. นิสิตควรเข้าเรียน ทำแบบฝึกหัด และเข้าห้องเรียนเพื่อสอบและทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ ตามวันเวลาที่กำหนดในตารางการเรียนการสอนเป็นประจำสม่ำเสมอ
   8. นิสิตสามารถเข้าเรียนใน Blackboard ได้ตลอดเวลา
   9. นิสิตควรเข้าศึกษาในบทเรียนจนจบเนื้อหาในแต่ละหน่วย และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนด้วยตนเองทุกครั้ง
   10. หากนิสิตมีข้อสงสัยในเนื้อหาบทเรียนหรือแบบฝึกหัดให้ติดต่ออาจารย์ประจำกลุ่มทันที
   11. การทำแบบฝึกหัดส่งให้อาจารย์ประจำกลุ่ม นิสิตสามารถส่งได้เพียง 1 ครั้ง/1 แบบฝึกหัดเท่านั้น ดังนั้นนิสิตควรดำเนินการส่งให้ครบทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง หากมีสัญลักษณ์แม่กุญแจขึ้นแสดงว่าการส่งของนิสิตไม่สมบูรณ์ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทันที
   12. นิสิตควรทำแบบฝึกหัดใน Microsoft Word และบันทึกไฟล์แบบฝึกหัดเป็น file.doc และบันทึกเก็บไว้เป็นของนิสิตเองทุกครั้งด้วย
   13. การส่งแบบฝึกหัดให้นิสิตตั้งชื่อ file เป็น “ชื่อของแบบฝึกหัดนั้นๆ_ชื่อและนามสกุลนิสิต” เช่น
        แบบทดสอบก่อนเรียน_มีจิต  รักงาม
        แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1_มีจิต  รักงาม

กิจกรรมของสถาบัน