Home

รายวิชาการเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing)

 • ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา
   รหัสวิชา 0123101
   จำนวนหน่วยกิต 3
   สถานภาพของวิชา วิชาเลือก
   ภาคการศึกษา เปิดสอนทั้ง 2 ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค
   จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์   3 ชั่วโมง / สัปดาห์
   ชื่อผู้สอน อาจารย์กัณฑิมา รักวงษ์วาน
   อาจารย์เพ็ญอาภา  อยู่ดี
   อาจารย์ณิศณัชชา เหล่าตระกูล
   อาจารย์ศุภวัจน์  แต่รุ่งเรือง
   อาจารย์นิพนธ์ สังขจันทร์
   อาจารย์ธนิสา สังขจันทร์ 
   อาจารย์พิชญา เชี่ยวภาษา
   อาจารย์โศภิษฐา ไชยถาวร
   อาจารย์วิรัลพัชร จรัสเพชร
   อาจารย์ภาวินี ตรีเดชี
   อาจารย์นพรัฐ เสน่ห์
   อาจารย์จักรภพ เอี่ยมดะนุช
   อาจารย์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
   อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต
 • คำอธิบายรายวิชา
   เรียนรู้ ความสำคัญของย่อหน้า การแบ่งย่อหน้า การลำดับความคิด ฝึกฝนทักษะการเขียนตั้งแต่การเขียนใจความสำคัญ การเขียนขยายใจความสำคัญ การเชื่อมโยงความคิด โครงสร้างของบทเขียน รวมถึงการเขียนงานประเภทต่างๆให้เหมาะสมกับเจตนาของผู้เขียนและระดับของผู้อ่าน
 • วัตถุประสงค์

   ด้านความรู้

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของบทเขียน วิธีการเขียน ตลอดจนการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

   ด้านทักษะ

   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนบทเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ แสดงความคิดได้ชัดเจนเป็นลำดับ เชื่อมโยงความคิดได้สัมพันธ์กัน สื่อความคิดได้ตรงตามเจตนา และใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม

   ด้านเจตคติ

   เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนย่อหน้าให้ดีและเหมาะสม เพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิผลและนำไปสู่บทเขียนทางภาษาไทยที่ดีและมีคุณภาพ

 • ขอบเขตของเนื้อหา
   หน่วยที่ 1 ความหมายและลักษณะของย่อหน้า
   หน่วยที่ 2 ความคิดในย่อหน้า
   หน่วยที่ 3 วิธีการขยายประโยคใจความสำคัญ
   หน่วยที่ 4 การเรียงลำดับความคิดในย่อหน้า
   หน่วยที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์ในย่อหน้า
   หน่วยที่ 6 การเชื่อมโยงย่อหน้า
   หน่วยที่ 7 โครงสร้างของบทเขียน
   หน่วยที่ 8 ระดับภาษา
   หน่วยที่ 9 ภาษาวิชาการ
   หน่วยที่ 10 เลือกใช้คำและการเขียนประโยค
   หน่วยที่ 11 กลวิธีการเขียนพรรณนา
   หน่วยที่ 12 กลวิธีการเขียนบรรยาย
   หน่วยที่ 13 กลวิธีการเขียนอธิบาย
   หน่วยที่ 14 การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น
   หน่วยที่ 15 การเขียนเพื่อให้ข้อมูล
 • วิธีประเมินผล
   สอบประมวลผลรายวิชา
      - สอบกลางภาค
      - สอบปลายถาค
   ร้อยละ 50
      - ร้อยละ 25
      - ร้อยละ 25
   สอบย่อย (2 ครั้ง) ร้อยละ 25
   แบบฝึกหัดท้ายหน่วย
   (ที่กำหนดให้ส่งทางโปรแกรม Blackboard)
   ร้อยละ 20
   ความสนใจและความสม่ำเสมอในการเรียน
      - พิจารณาจากการเข้าเรียนในบทเรียนด้วยตนเอง
        (อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 หน่วย 1 ครั้ง)
      - การส่งแบบฝึกหัดตรงเวลาตามที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์
   ร้อยละ 5
 • วิธีการศึกษารายวิชา
   1. ศึกษาและฝึกฝนด้วยตนเองจากชุดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Blackboard
   2. ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วย และแบบฝึกหัดเสริมที่ได้รับมอบหมาย
   3. ทำแบบทดสอบรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนทั้งหมดแล้ว
 • เอกสารประมวลรายวิชาและตารางกิจกรรมการเรียนการสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2560
 • ข้อตกลงในการเรียนด้วยระบบ e-Learning
   1. นิสิตต้องรู้จักวิธีการใช้ Blackboard ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอน หากนิสิตพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน ขอให้รีบติดต่ออาจารย์ประจำกลุ่มโดยด่วน เช่น  ไม่สามารถเข้าบทเรียนได้  ไม่สามารถทำแบบฝึกหัดได้  ไม่สามารถส่งแบบฝึกหัดได้  เป็นต้น เพื่อที่นิสิตจะได้ไม่พลาดการเรียนและการส่งงานให้อาจารย์ประจำกลุ่ม
   2. การเข้าเรียนบทเรียนในระบบ นิสิตต้องเข้าเรียนด้วยรหัสของตนเองเท่านั้น เพราะอาจารย์ผู้สอนจะตรวจสอบการเข้าเรียนจากสถิติการเข้าใช้งานและระยะเวลาในการเข้าใช้งานของนิสิตเป็นรายบุคคล
   3. ทุกครั้งที่นิสิตเข้าใช้ Blackboard ขอให้อ่านประกาศก่อนทุกครั้ง เข้าตรวจสอบ Message ของนิสิต และเข้า Discussion board เพื่อดูว่าอาจารย์ประจำกลุ่มได้ติดต่ออะไรกับนิสิตหรือไม่
   4. เนื้อหาของบทเรียนและแบบฝึกหัดจะขึ้นสัปดาห์ละ 1 หน่วยหรือตามที่กำหนดไว้ในตารางการเรียนการสอน ข้อ 19. กำหนดวันขึ้นบทเรียนและแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์คือ ทุกวันจันทร์สำหรับนิสิต SEC คี่ และทุกวันพุธสำหรับนิสิต SEC คู่
   5. กำหนดวันส่งแบบฝึกหัดให้อาจารย์ประจำกลุ่มคือ วันพุธของแต่ละสัปดาห์สำหรับนิสิต SEC คี่ และวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์สำหรับนิสิต SEC คู่ นิสิตจะมีเวลาเรียนและทำแบบฝึกหัดเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งมากกว่านิสิตที่เรียนในชั้นเรียนทั่วไปแล้ว หากนิสิตสามารถเข้าเรียนและทำแบบฝึกหัดส่งได้ก่อนกำหนดจะดีมาก
   6. ในบทเรียนทุกหน่วยจะเริ่มด้วยแบบฝึกหัด Pre-test ของแต่ละหน่วยก่อน นิสิตควรจะต้องทำก่อนเริ่มบทเรียนทุกครั้งเพื่อทดสอบว่านิสิตเข้าใจเพียงใด และเมื่อเรียนแล้วจะจบด้วยการทำแบบฝึกหัด Post-test ซึ่งนิสิตควรจะต้องทำเช่นกัน เพื่อทดสอบว่าเมื่อเรียนแล้วนิสิตเข้าใจมากขึ้นมากน้อยเพียงใด หากนิสิตยังไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถกลับไปเรียนได้ใหม่
   7. นิสิตควรเข้าเรียน ทำแบบฝึกหัด และเข้าห้องเรียนเพื่อสอบและทบทวนเนื้อหาก่อนสอบ ตามวันเวลาที่กำหนดในตารางการเรียนการสอนเป็นประจำสม่ำเสมอ
   8. นิสิตสามารถเข้าเรียนใน Blackboard ได้ตลอดเวลา
   9. นิสิตควรเข้าศึกษาในบทเรียนจนจบเนื้อหาในแต่ละหน่วย และทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนด้วยตนเองทุกครั้ง
   10. หากนิสิตมีข้อสงสัยในเนื้อหาบทเรียนหรือแบบฝึกหัดให้ติดต่ออาจารย์ประจำกลุ่มทันที
   11. การทำแบบฝึกหัดส่งให้อาจารย์ประจำกลุ่ม นิสิตสามารถส่งได้เพียง 1 ครั้ง/1 แบบฝึกหัดเท่านั้น ดังนั้นนิสิตควรดำเนินการส่งให้ครบทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง หากมีสัญลักษณ์แม่กุญแจขึ้นแสดงว่าการส่งของนิสิตไม่สมบูรณ์ให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทันที
   12. นิสิตควรทำแบบฝึกหัดใน Microsoft Word และบันทึกไฟล์แบบฝึกหัดเป็น file.doc และบันทึกเก็บไว้เป็นของนิสิตเองทุกครั้งด้วย
   13. การส่งแบบฝึกหัดให้นิสิตตั้งชื่อ file เป็น “ชื่อของแบบฝึกหัดนั้นๆ_ชื่อและนามสกุลนิสิต” เช่น
        แบบทดสอบก่อนเรียน_มีจิต  รักงาม
        แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1_มีจิต  รักงาม

กิจกรรมของสถาบัน