Home

การเรียนการสอนของสถาบัน

 • การดำเนินงานจัดการศึกษา

   สถาบันภาษาไทยสิรินธรมีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขยายโอกาสทางการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้ ดังนี้

   ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   1) พัฒนารายวิชาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมสำหรับนิสิตและบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รายวิชาการเขียนภาษาไทยในการทำงาน รายวิชาการเขียนรายงาน (ระดับปริญญาบัณฑิต) การเขียนรายงานการวิจัย (บัณฑิตศึกษา)

   2) จัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

   3) เพิ่มจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสถาบัน

   4) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนย่อหน้าและการอ่านภาษาไทยในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดคลินิกสำหรับให้คำปรึกษาให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   5) พัฒนาบทเรียนและเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน

 • รายวิชาที่สถาบันฯ เปิดสอนในปัจจุบัน
 • รายวิชาที่สถาบันฯ จะเปิดสอนในอนาคต
     รายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1 (ระดับปริญญาตรี)

          เปิดสอนเกี่ยวกับหลักเบื้องต้นในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ในการเขียน การฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเรื่องเล่าและวิธีการเล่าเรื่อง วิธีการเขียนสารคดีรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมของสถาบัน