Home

งานวิจัยด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย

  นิสิตแรกเข้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1. "รายงานการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบภาษาไทยชุดที่ใช้ทดสอบนิสิตแรก เข้าในปีการศึกษา 2548-2553.” 6 ชุด. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548-2553.
   • ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2548
   • ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2549
   • ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2550
   • ชุดที่ 4 ปีการศึกษา 2551
   • ชุดที่ 5 ปีการศึกษา 2552
   • ชุดที่ 6 ปีการศึกษา 2553

   ผู้วิจัย

   • ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ปราณี กุลละวณิชย์
   • ชุดที่ 3 ปราณี กุลละวณิชย์, ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, ธีรนุช โชคสุวณิช, ศิริพร ภักดีผาสุข, ปวีณา วัชรสุวรรณ และก่องกาญจน์ เหล่าจันทร์อัน
   • ชุดที่ 4-6 ปราณี กุลละวณิชย์, สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, เทพี จรัสจรุงเกียรติ, ปวีณา กาญจนพยนต์, อทิตา อมรลักษณานนท์, เพ็ญอาภา อยู่ดี, ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง และนริศรา เสือคล้าย

     ไม่สามารถเผยแพร่ได้

 2. “รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียนของนิสิตแรกเข้าระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2548-2553 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” 6 ชุด. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548-2553.
   • ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2548
   • ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2549
   • ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2550
   • ชุดที่ 4 ปีการศึกษา 2551
   • ชุดที่ 5 ปีการศึกษา 2552
   • ชุดที่ 6 ปีการศึกษา 2553

   ผู้วิจัย
   ปราณี กุลละวณิชย์, ปวีณา กาญจนพยนต์, ก่องกาญจน์ เหล่าจันทร์อัน และนริศรา เสือคล้าย.

     ไม่สามารถเผยแพร่ได้

 3. “รายงานวิจัยเรื่องการวิจัยความสัมพันธ์ของความสามารถในการใช้ภาษาไทยในทักษะการอ่าน การฟัง การเขียน และความสามารถในการใช้ภาษาไทยในภาพรวมเมื่อแรกเข้ากับผลการเรียนรวมของนิสิตแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   ผู้วิจัย
   ปราณี กุลละวณิชย์ และก่องกาญจน์ เหล่าจันทร์อัน.

 4. “รายงานวิจัยเรื่องความเหมาะสมของวิธีการตรวจข้อสอบการเขียน.” กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.

   ผู้วิจัย
   ปราณี กุลละวณิชย์ และก่องกาญจน์ เหล่าจันทร์อัน.

 5. "สรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตแรกเข้า ปีการศึกษา 2555." กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2555.

   ผู้วิจัย
   ดาวเรือง ลุมทอง และธีรุตม์ สุขสกุลวัฒน์.

     Download Text

 6. บทสรุปผู้บริหาร "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการสอบสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้า." กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556.

   ผู้วิจัย
   สถาบันภาษาไทยสิรินธร.

     Download Text

 7. นิสิตชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. “รายงานผลการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2550-2553.” 4 ชุด. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551-2554.
   • ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2550 : ทักษะการอ่าน การฟัง และการเขียน
   • ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2551 : ทักษะการเขียน
   • ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2552 : ทักษะการเขียน
   • ชุดที่ 4 ปีการศึกษา 2553 : ทักษะการเขียน

   ผู้วิจัย
   ปราณี กุลละวณิชย์, ปวีณา กาญจนพยนต์, ก่องกาญจน์ เหล่าจันทร์อัน และนริศรา เสือคล้าย.

     ไม่สามารถเผยแพร่ได้

 9. “รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบภาษาไทยชุดที่ใช้ทดสอบนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551-2553.” 3 ชุด. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552-2554.
   • ชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2551
   • ชุดที่ 2 ปีการศึกษา 2552
   • ชุดที่ 3 ปีการศึกษา 2553

   ผู้วิจัย
   ปราณี กุลละวณิชย์, สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, เทพี จรัสจรุงเกียรติ, ปวีณา กาญจนพยนต์, อทิตา อมรลักษณานนท์, เพ็ญอาภา อยู่ดี, ปิยวรรณ ขวัญสง, ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรือง, ก่องกาญจน์ เหล่าจันทร์อัน และนริศรา เสือคล้าย.

     ไม่สามารถเผยแพร่ได้

 10. “รายงานวิจัยเรื่องการวิจัยความสัมพันธ์ของความสามารถในการใช้ภาษาไทยในทักษะการเขียนกับผลการเรียนรวม (GPAX) ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.” กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

   ผู้วิจัย
   ปราณี กุลละวณิชย์ และก่องกาญจน์ เหล่าจันทร์อัน.

 11. หน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 12. “คุณภาพของแบบทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับหน่วยงาน”. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

   ผู้วิจัย
   ดาวเรือง ลุมทอง.

     Download Text

 13. ผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
 14. “รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบสมรรถภาพการฟังภาษาไทย สำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ.” 2 ชุด. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

   ผู้วิจัย
   ปราณี กุลละวณิชย์, ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง, ประเวทย์ จันทรัตน์, กาญจนี ดุละลัมพะ, ยาภา ลิ่วเจริญชัย, สุนทรัตร์ แสงงาม, นริศรา เสือคล้าย และ ญาณิสา คำแสน.

     ไม่สามารถเผยแพร่ได้

 15. “A CU Thai Speaking Proficiency Test at Guangxi University for Nationalities, Peking University and Beijing Foreign Studies University : an Illustration of Different Teaching Aims.” Paper presented at The Bangkok International Conference on Thai and Asian: Language World View Culture, Kasetsart University, May 26-27, 2011. 6pp.

   ผู้วิจัย
   Yapha Liwcharoenchai and Suntharat Saengngam.

     Abstract

 16. “คุณภาพของแบบทดสอบสมรรถภาพการฟังภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ.”. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

   ผู้วิจัย
   ดาวเรือง ลุมทอง.

     Download Text

 17. “การเปรียบเทียบคะแนนสมรรถภาพภาษาไทยระหว่างผู้ที่มีระยะเวลาการพำนักในไทยที่แตกต่างกันสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.”. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.

   ผู้วิจัย
   ดาวเรือง ลุมทอง.

     Download Text

 18. บทสรุปผู้บริหาร “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพภาษาไทยของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ.”. กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.

   ผู้วิจัย
   สถาบันภาษาไทยสิรินธร.

     Download Text

กิจกรรมของสถาบัน