Home

งานวิจัยของสถาบัน

        ด้วยสถาบันภาษาไทยสิรินธรได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาระงานหลักอันได้แก่ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทดสอบ บนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อีกทั้งตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของสถาบัน ในการนี้จึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัยขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานวิจัยตามแผนงานประจำปี ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หน่วยวิจัยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบันภาษาไทยสิรินธร อันจะช่วยสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

        จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยวิจัยได้วางแผนจัดทำการวิจัยประจำปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 5 ฉบับดังนี้

- การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการทดสอบและวิธีการตรวจข้อสอบอัตนัย
- การวิจัยแบบทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับหน่วยงาน
- การวิจัยแบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ
- การวิจัยแบบทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับหน่วยบริการวิชาการ
- การวิจัยการเรียนการสอนภาษาไทยในอาเซียน

รายงานการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

1) งานวิจัยด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
2) งานวิจัยด้านการเรียนการสอน
3) งานวิจัยด้านการใช้ภาษาไทย

กิจกรรมของสถาบัน