Home

งานวิจัยของสถาบัน

        สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาภาระงานหลักอันได้แก่ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทดสอบ บนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อีกทั้งตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของสถาบัน สถาบันจึงได้จัดตั้งหน่วยวิจัยขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานวิจัยตามแผนงานประจำปี ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะช่วยสะท้อนภาพผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายงานการวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

1) งานวิจัยด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย
2) งานวิจัยด้านการเรียนการสอน
3) งานวิจัยด้านการใช้ภาษาไทย

กิจกรรมของสถาบัน