Home

สถาบันภาษาไทยสิรินธร ต้อนรับผู้บริหารและคณะอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย

ประเภทข่าว: 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องย่อ: 
สถาบันภาษาไทยสิรินธร ต้อนรับผู้บริหารและคณะอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ในการนี้ อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรให้การต้อนรับ


กิจกรรมของสถาบัน