Home

ตรวจสอบ CR52 และ CR54 นิสิตที่ลงทะเบียนวิชาของสถาบันภาษาไทยสิรินธร

ประเภทข่าว: 
ข่าวการเรียนการสอน
เรื่องย่อ: 
ตรวจสอบ CR52 และ CR54 นิสิตที่ลงทะเบียนวิชาของสถาบันภาษาไทยสิรินธร
  

        นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนย่อหน้า การอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา และวิชาการเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร อย่าลืมตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียนและตอนเรียนให้ถูกต่องตามที่ตนลงทะเบียนไว้ในสัปดาห์แรกที่เข้าห้องเรียนด้วยนะคะ

กิจกรรมของสถาบัน