Home

โครงการอบรม สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องาน
  

        เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องานให้แก่บุคลากรของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน