Home

โครงการอบรม การเขียนประชาสัมพันธ์

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนประชาสัมพันธ์”
  

        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 หน่วยบริการวิชาการ สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “การใช้คำราชาศัพท์” ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชา เป็นวิทยากร และคุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค เป็นวิทยากรร่วม ในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน