Home

โครงการอบรมการเขียนบันทึก...รุ่น2

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป
  

        เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษาไทยสิรินธร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2 ให้แก่บุคคลทั่วไป ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน