Home

โครงการอบรมการใช้คำราชาศัพท์

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
เรื่องย่อ: 
โครงการอบรมเรื่อง “การใช้คำราชาศัพท์”
  

        เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเรื่อง “การใช้คำราชาศัพท์” ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอนมีความเข้าใจเรื่องราชาศัพท์เป็นอย่างดีสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนได้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

กิจกรรมของสถาบัน