Home

ประมวลภาพกิจกรรม


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
การจัดประชุมนานาชาติ
สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดประชุมนานาชาติเรื่อง "การทดสอบภาษาที่มีการสอนน้อย" (02/10/2012) ...
การบริการ
การบริการความรู้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไปเรื่อง “ถึงเวลาลงมือเขียน” (02/10/2012) ...
การจัดอบรม
การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรและผู้บริหารของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รุ่น 3 (02/10/2012) ...
การจัดอบรม
การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรและผู้บริหารของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รุ่น 2 (02/10/2012) ...
การจัดทดสอบ
การจัดทดสอบ CU-TFL ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2555 (07/09/2012) ...
การจัดอบรม
การจัดอบรมเรื่อง“เทคนิคในการเขียนรายงานการประชุม” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล (07/09/2012) ...
การจัดอบรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงานของศูนย์บริการวิชาการ (07/09/2012) ...
การจัดอบรม
การจัดอบรมเรื่องการเขียนบันทึกแก่ผู้บริหารของบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส (07/09/2012) ...
การจัดอบรม
การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรและผู้บริหารของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (11/07/2012) ...

กิจกรรมของสถาบัน