Home

ประมวลภาพกิจกรรม


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
จัดอบรม
การอบรมหลักสูตร “การเขียนรายงานการประชุม”รุ่นที่ 3/2556 (08/05/2013) ...
จัดอบรม
การอบรมหลักสูตร “ความรู้เรื่องวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา" (08/05/2013) ...
จัดอบรม
การอบรมหลักสูตร “การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน การเกษียนหนังสือ”รุ่นที่ 3/2556 (10/04/2013) ...
จัดอบรม
การอบรมหลักสูตร “การเขียนรายงานการประชุม”รุ่นที่ 2/2556 (10/04/2013) ...
การบริการ
บริการความรู้ภาษาไทย “ความรู้เรื่องวรรณคดีไทยในแบบเรียนระดับประถมศึกษา” ณ โรงเรียนราชินี (10/04/2013) ...
จัดอบรม
การอบรมหลักสูตร “การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน การเกษียนหนังสือ ”รุ่นที่ 2/2556 (19/03/2013) ...
จัดอบรม
การอบรมหลักสูตร “การเขียนรายงานการประชุม ”รุ่นที่ 1/2556 (22/02/2013) ...
จัดอบรม
การอบรมหลักสูตร “การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน การเกษียนหนังสือ ”รุ่นที่ 1/2556 (22/02/2013) ...
โครงการภาษาไทยสัญจร
โรงเรียนใต้ก้อนเมฆ รุ่น 2 (22/01/2013) ...
งานเสวนาทางวิชาการ
งานเสวนา เรื่อง "ปัญหาการเขียนคำภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย" (20/11/2012) ...

กิจกรรมของสถาบัน