Home

ประมวลภาพกิจกรรม


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
ภาษาไทยสัญจร
โครงการภาษาไทยสัญจร ประจำปี 2557 (05/09/2014) ...
การจัดอบรม
อบรมการเขียนประกาศ คำสั่ง ระเบียบ รุ่นที่ 2/2557 (05/09/2014) ...
การจัดอบรมภาษาไทยและไทยศึกษา
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและไทยศึกษา (18/08/2014) ...
การจัดอบรม
อบรมการเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน การเกษียนหนังสือ รุ่นที่ 5/2557 (18/08/2014) ...
การจัดอบรม
อบรมการเขียนประกาศ คำสั่ง ระเบียบ รุ่นที่ 1/2557 (18/08/2014) ...
การจัดอบรม
อบรมการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 5/2557 (18/08/2014) ...
การจัดอบรม
อบรมการเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน การเกษียนหนังสือ รุ่นที่ 4/2557 (20/06/2014) ...
การจัดอบรม
การจัดอบรมการเขียนรายงานการประชุม สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (16/06/2014) ...
การจัดอบรม
การอบรมทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 3/2557 (01/05/2014) ...
การจัดอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องานรุ่น 3/2557 (21/04/2014) ...

กิจกรรมของสถาบัน