Home

ประมวลภาพกิจกรรม


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
การจัดอบรม
โครงการอบรมการเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน ม.มหิดล (07/05/2015) ...
การจัดอบรม
โครงการอบรม การเขียนรายงานการประชุม ม.มหิดล (07/05/2015) ...
การจัดอบรม
โครงการอบรมการเขียนรายงานการประชุม บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (23/04/2015) ...
การจัดอบรม
โครงการอบรมการเขียนบันทึกและจดหมายราชการ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (05/02/2015) ...
กิจกรรมสำหรับนิสิต
โครงการภาษาไทยสัญจร ปี 2558 (23/01/2015) ...
การประกวดการเขียนสารคดี ปี 2557
การประกวดการเขียนสารคดี (09/12/2014) ...
การจัดอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ (08/12/2014) ...
การจัดอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนรายงานการประชุม ณ คณะวิทยาศาสตร์ (08/12/2014) ...
การจัดอบรม
การอบรมเทคนิคการเขียนบันทึกเพื่อนำเสนอ ณ ธนาคารกรุงไทย (07/10/2014) ...
การจัดอบรม
อบรมการเขียนรายงานการวิจัยและบทคัดย่อ (07/10/2014) ...

กิจกรรมของสถาบัน