Home

ประมวลภาพกิจกรรม


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
โครงการอบรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนคำกล่าวในโอกาสต่าง ๆ (22/11/2016) ...
โครงการอบรม สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องาน (22/11/2016) ...
โครงการอบรม เรื่องถ้อยคำกับการสื่อสาร
โครงการอบรมเรื่อง “ถ้อยคำกับการสื่อสาร” (22/11/2016) ...
โครงการอบรม การโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน และการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (22/11/2016) ...
โครงการอบรม การเขียนประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนประชาสัมพันธ์” (22/11/2016) ...
โครงการอบรมการเขียนบันทึก...รุ่น2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป (22/11/2016) ...
โครงการอบรมการใช้คำราชาศัพท์
โครงการอบรมเรื่อง “การใช้คำราชาศัพท์” (18/11/2016) ...
โครงการอบรม การเขียนรายงานการประชุม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนรายงานการประชุม สำหรับบุคคลทั่วไป (18/11/2016) ...
โครงการอบรมการอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์
โครงการบริการความรู้ภาษาไทย สำหรับครูภาษาไทยและผู้สนใจทั่วไป เรื่อง การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์ (18/11/2016) ...
โครงการอบรมเสียงและการสื่อสาร
โครงการอบรม เรื่องเสียงและการสื่อสาร รุ่นที่ 1 (18/11/2016) ...

กิจกรรมของสถาบัน