Home

ประมวลภาพกิจกรรม


หัวข้อข่าว เรื่องย่อ
ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม
ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม (19/06/2017) ...
ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์ (09/06/2017) ...
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรถ้อยคำกับการสื่อสาร
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรถ้อยคำกับการสื่อสาร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 (24/05/2017) ...
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์ (02/05/2017) ...
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร เสียงกับการสื่อสาร
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร เสียงกับการสื่อสาร (02/05/2017) ...
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 (05/04/2017) ...
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย (05/04/2017) ...
โครงการอบรม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องาน (22/11/2016) ...
โครงการอบรม สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนจดหมายและบันทึกติดต่องาน (22/11/2016) ...
โครงการอบรม บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน และการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (22/11/2016) ...

กิจกรรมของสถาบัน