ใบสมัครออนไลน์
บริการการอบรมความรู้ภาษาไทย

***โปรดกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่องไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ดำเนินการต่อ และโปรดตรวจทานข้อมูลก่อนกดปุ่ม “ยืนยัน”

1) ข้อมูลผู้สมัคร

  อื่นๆ โปรดระบุ  


*ที่อยู่ติดต่อ


*ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ


สถานที่ทำงาน   ตำแหน่ง 
สถานที่ทำงาน   ตำแหน่ง 

สถานที่ทำงาน 

 ตำแหน่ง 


ระดับการศึกษา     ต่ำกว่า ป.ตรี   ป.ตรี   ป.โท   ป.เอก 


*เหตุผลในการสมัครอบรม

 อาหารทุกประเภท   อาหารมุสลิม   อาหารมังสวิรัติ    อื่นๆ โปรดระบุ  

2) เลือกสมัครโครงการที่ต้องการ

หลักสูตรวันเวลาที่อบรมค่าธรรมเนียมการอบรมวันปิดรับสมัคร
การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม อ. 13 ส.ค. 62 เวลา 9.00-16.00 น.
พ. 14 ส.ค. 62 เวลา 9.00-15.00 น.
พฤ. 15 ส.ค. 62 เวลา 9.00-12.00 น.
4,500 บาท 2 ส.ค. 2562
ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย ส. 17 ส.ค. 62
เวลา 9.00-15.00 น.
1,500 บาท 9 ส.ค. 2562
เสียงกับการสื่อสาร อ. 10 ก.ย. 62
เวลา 9.00-12.00 น.
1,000 บาท 30 ส.ค. 2562
การเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 2/2562 จ. 16-อ. 17 ก.ย. 2562 3,500 บาท 6 ก.ย. 2562
เงื่อนไขและข้อตกลง
ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้สถาบันภาษาไทยสิรินธรนำผลการอบมรมของข้าพเจ้าไปใช้ในการวิจัยหรืองานทางวิชาการใดๆ โดยสถาบันภาษาไทยสิรินธรจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บเป็นความลับ
***ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือสำคัญในหลักสูตรนั้นๆ เมื่อเข้าอบรมครบตลอดหลักสูตรเท่านั้น
***สถาบันภาษาไทยสิรินธรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สถาบันฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะคืนเงินให้ท่าน

***สถานที่จัดอบรมจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่ให้ไว้ก่อนวันอบรมประมาณ 2 สัปดาห์
  ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและยืนยันการสมัคร และขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ