ใบสมัครออนไลน์
การทดสอบภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่

***โปรดกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกช่องไม่เช่นนั้นระบบจะไม่ดำเนินการต่อ และโปรดตรวจทานข้อมูลก่อนกดปุ่ม “ยืนยัน”

1) ข้อมูลผู้สมัคร

  อื่นๆ โปรดระบุ  


*ที่อยู่ติดต่อ
*ที่อยู่สำหรับส่งผลสอบ


สถานที่ทำงาน   ตำแหน่ง 
สถานที่ทำงาน   ตำแหน่ง 

สถานที่ทำงาน 

 ตำแหน่ง 


ระดับการศึกษา     ต่ำกว่า ป.ตรี   ป.ตรี   ป.โท   ป.เอก 
 เป็น 
   ต้องการทราบระดับสมรรถภาพของตนเอง


เคยทดสอบกับสถาบันภาษาไทยสิรินธรมาก่อนหรือไม่ เคย การทดสอบที่เคยทดสอบ CU-TPT สอบมาแล้ว  ครั้ง
CU-TMC สอบมาแล้ว ครั้ง
ไม่เคย

2) เลือกสมัครการทดสอบที่ต้องการ

การทดสอบเลือกวันเวลาที่ทดสอบชำระค่าทดสอบ
สมัครทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT
22 มิถุนายน 2562
9.00-12.00 น.
600 บาท
เงื่อนไขและข้อตกลง
ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้สถาบันภาษาไทยสิรินธรนำผลสอบของข้าพเจ้าไปใช้ในการวิจัยหรืองานทางวิชาการใดๆ
โดยสถาบันภาษาไทยสิรินธรจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บเป็นความลับ
***สถาบันภาษาไทยสิรินธรขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
***เมื่อท่านยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบได้
***การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขและยืนยันการสมัคร และขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ