Home

การอบรมการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน

         สถาบันฯ บริการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน โดยในปี 2562 จะมีหลักสูตรดังนี้
              - การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน
              - การเขียนรายงานการประชุม
              - การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม
              - การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Online Content)
              - การเขียนประชาสัมพันธ์
              - การสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21
              - ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย
              - ถ้อยคำกับการสื่อสาร
              - เสียงกับการสื่อสาร
             

   กรอกใบสมัครโครงการอบรมต่าง ๆ ได้ที่นี่

 • ตารางการจัดอบรม
 • วิทยากร

   อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร และภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สถานที่จัดอบรม
   • สถาบันภาษาไทยสิรินธร ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 (หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม สถาบันจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่ให้ไว้ในใบสมัคร)
   • ตามสถานที่ที่หน่วยงานประสงค์ให้สถาบันฯ ไปจัดอบรมให้ได้
 • วิธีการสมัครเข้าอบรม
   • สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครด้านล่างให้เข้าใจก่อนเข้าสู่หน้าใบสมัคร
   • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน (submit)
   • เมื่อกดยืนยัน (submit) การสมัครแล้ว โปรดรอสักครู่ ระบบจะแสดงหน้าใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment Slip) ให้ท่านบันทึก (save) หรือพิมพ์ (print) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน พร้อมค่าธรรมเนียมอีก 10 บาท
   • ในกรณีที่ระบบไม่แสดงผลหน้าใบแจ้งการชำระเงินให้ดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบอีเมลของท่าน ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment Slip) ทางอีเมลที่แจ้งไว้ในใบสมัครเช่นกัน ให้ท่านบันทึก (save) หรือพิมพ์ (print) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
   • หากท่านยังไม่ได้รับอีเมล โปรดลองสมัครใหม่อีกครั้ง โดยปลดล๊อก pop-up blocked ของ browser ที่ท่านใช้ออก หรือเปลี่ยนไปใช้ browser ของ Google Chrome หรือ Firefox แทน Internet Explorer
   • โปรดตรวจสอบความถูกต้องในใบแจ้งการชำระเงินก่อนนำไปชำระเงิน (โดยเฉพาะชื่อ-สกุล, ประเภทการอบรม, เลขประจำตัวประชาชน (Ref 1), จำนวนเงินที่ต้องชำระ) หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ท่านกลับไปกรอกใบสมัครใหม่อีกครั้ง
   • เมื่อท่านชำระค่าสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
   • โปรดชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดวันปิดรับสมัครของแต่ละโครงการ มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ์ หากท่านไม่สามารถชำระเงินได้โปรดติดต่อที่สถาบันฯ โทร. 0-2218-9481 ติดต่อคุณพิชชาพร
   • โปรดเก็บส่วนที่ 1 ของใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน
   • สถาบันจะแจ้งสถานที่อบรมทางอีเมลที่ผู้สมัครกรอกไว้ในใบสมัครประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรม (การกรอกอีเมลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ท่านไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว) และสถาบันจะประกาศรายชื่อผู้สมัครและสถานที่อบรมที่หน้าเว็บไซต์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันอบรมด้วยเช่นกัน
   • สมัครได้ครั้งละ 1 โครงการ หากสนใจสมัครมากกว่า 1 โครงการ กรุณากรอกใบสมัครอีกครั้ง
   >>เข้าสู่หน้าใบสมัคร <<   

   ***สถาบันภาษาไทยสิรินธรขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

   ***ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับหนังสือสำคัญในหลักสูตรนั้นๆ จากสถาบันภาษาไทยสิรินธรเมื่อเข้ารับการอบรมครบตลอดหลักสูตร

   ***สถาบันภาษาไทยสิรินธรขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการอบรมในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สถาบันฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะคืนเงินค่าสมัครให้ท่าน

   ***หากมีการยกเลิกการอบรม สถาบันภาษาไทยสิรินธรขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของผู้สมัคร จะคืนเฉพาะค่าสมัครอบรมเพียงเท่านั้น

 • ติดต่อสอบถาม
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชชาพร สมมุติรัมย์
   ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1 ถ.อังรีดูนังต์
   แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
        โทรศัพท์ : 02 218 9481
        โทรสาร : 02 218 9480
         มือถือ : 083 805 5801

กิจกรรมของสถาบัน