Home

การทดสอบ CU-TMC

 • ทดสอบ CU-TMC เพื่ออะไร

   เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและความสามารถในการใช้ภาษาไทยที่จำ เป็นสำหรับการสื่อสารมวลชน สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผลการทดสอบสามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกผลสอบ

 • CU-TMC ทดสอบอะไร

   CU-TMC เป็นแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทยในลักษณะตระหนักรู้และความ สามารถในการใช้ภาษาไทย โดยเน้นการทดสอบความสามารถที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารมวลชน ทั้งด้านความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ทักษะการอ่านภาษาไทย และทักษะการเขียนภาษาไทย

 • ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

   700 บาท

 • กำหนดการทดสอบ
   ตารางการจัดทดสอบ CU-TMC ประจำปี 2561 (จัดสอบปีละ 2 ครั้งเท่านั้น)

   ครั้งที่

   วันที่/เวลาทดสอบ

   ระยะเวลาการสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ

   วันประกาศผลสอบ

   1/2561

   ส. 7 เมษายน 2561 9.30-12.00 น.

   1 ก.พ.- 16 มี.ค. 61

   27 เมษายน 2561

   2/2561

   ส. 15 ธันวาคม 2561 9.30-12.00 น.

   1 พ.ย.-30 พ.ย. 61

   7 มกราคม 2562

 • วิธีการสมัครสอบ
   • สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครด้านล่างให้เข้าใจก่อนเข้าสู่หน้าใบสมัคร
   • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยัน (submit)
   • เมื่อกดยืนยัน (submit) การสมัครแล้ว โปรดรอสักครู่ ระบบจะแสดงหน้าใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment Slip) ให้ท่านบันทึก (save) หรือพิมพ์ (print) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน พร้อมค่าธรรมเนียมอีก 10 บาท
   • ในกรณีที่ระบบไม่แสดงผลหน้าใบแจ้งการชำระเงินให้ดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบอีเมลของท่าน ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment Slip) ทางอีเมลที่แจ้งไว้ในใบสมัครเช่นกัน ให้ท่านบันทึก (save) หรือพิมพ์ (print) เพื่อนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา
   • หากท่านยังไม่ได้รับอีเมล โปรดลองสมัครใหม่อีกครั้ง โดยปลดล๊อก pop-up blocked ของ browser ที่ท่านใช้ออก หรือเปลี่ยนไปใช้ browser ของ Google Chrome หรือ Firefox แทน Internet Explorer
   • โปรดตรวจสอบความถูกต้องในใบแจ้งการชำระเงินก่อนนำไปชำระเงิน (โดยเฉพาะชื่อ-สกุล, ประเภทการสอบ, รอบ/วันที่สอบ, เลขประจำตัวประชาชน (Ref 1), จำนวนเงินที่ต้องชำระ) หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ท่านกลับไปกรอกใบสมัครใหม่อีกครั้ง
   • เมื่อท่านชำระค่าสมัครพร้อมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะได้รับบัตรประจำตัวสอบทางอีเมลที่แจ้งไว้ในใบสมัครประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
   • โปรดชำระเงินภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครในแต่ละรอบ (ธนาคารจะไม่รับชำระเงินหากพบว่าท่านนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินก่อนหรือหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้) หากท่านไม่สามารถชำระเงินได้โปรดติดต่อที่สถาบันฯ โทร. 0-2218-9481 ติดต่อคุณพิชชาพร
   • โปรดเก็บส่วนที่ 1 ของใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน
   >>กรอกใบสมัคร CU-TMC <<   

   ***สถาบันภาษาไทยสิรินธรขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

   ***ข้อมูลในใบสมัครที่ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง (เช่น ชื่อ-สกุล, ที่อยู่) อาจทำให้ท่านได้รับผลสอบผิดพลาดหรือช้ากว่ากำหนด

 • การยืนยันการสมัครสอบและตรวจสอบสถานที่สอบ

   การยืนยันการสมัครสอบ
            การสมัครสอบของท่านจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้ชำระค่าสมัครสอบกับธนาคารกรุงไทยครบตามจำนวนแล้วเท่านั้น ผู้เข้าสอบจะได้รับบัตรประจำตัวสอบทางอีเมลของผู้สมัครสอบที่แจ้งไว้ในใบสมัครตามกำหนดดังนี้
   - ผู้สมัครสอบรอบที่ 1/2561 จะได้รับบัตรสอบระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2561
   - ผู้สมัครสอบรอบที่ 2/2561 จะได้รับบัตรสอบระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561
   ผู้สมัครสอบต้องพิมพ์ (print) บัตรประจำตัวสอบมาในวันสอบด้วย (โปรดเก็บส่วนที่ 1 ของใบแจ้งการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคารไว้เป็นหลักฐาน)

   การตรวจสอบสถานที่สอบ
            สถาบันภาษาไทยสิรินธรจะแจ้งสถานที่สอบทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ และบนบัตรสอบของผู้สมัครสอบ

 • การตรวจสอบผลการสอบ
   • ผู้เข้าสอบจะได้รับผลสอบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครสอบหลังวันประกาศผลสอบ
 • คำอธิบายระดับสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย (ผลการทดสอบ CU-TMC)

 • ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
   • ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันสอบ
   • ผู้เข้าสอบเตรียมปากกาสีดำหรือสีน้ำเงินพร้อมทั้งอุปกรณ์การเขียนที่จำเป็นต้องใช้
   • ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานที่สอบให้ชัดเจน ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที (ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ)

               *ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังจากเวลาสอบผ่านไป 15 นาที

   • ผู้สมัครต้องอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
>>กรอกใบสมัคร CU-TMC <<   

กิจกรรมของสถาบัน