Home

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่

         สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของบุคคลทั่วไป เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยสามารถสอบแบบรวมทักษะ คือ การฟัง การอ่าน และการเขียน และสอบเฉพาะทักษะการเขียน ตามกำหนดการของสถาบันฯ

         นอกจากนี้สถาบันฯ ยังจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้สรรหาบุคคลเข้าทำงาน ปรับขึ้นเงินเดือน หรือประเมินความสามารถในการใช้ภาษาไทยของบุคลากรในหน่วยงาน และจัดทดสอบตามที่หน่วยงานประสงค์

         ขณะนี้สถาบันภาษาไทยสิรินธรมีการจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 2 รูปแบบดังนี้

  1. การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยให้แก่บุคคลทั่วไป (CU-TPT)
  2. การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับการสื่อสารมวลชน (CU-TMC)

กิจกรรมของสถาบัน