หน้าแรก


สมัครสอบ CU-TMC   สมัครสอบ CU-TPT   สมัครสอบ CU-TFL (non-native)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบ CU-TPT ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 22 พ.ย. 57
ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้าปีการศึกษา 2557 และของนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)
เอกสารดาวน์โหลดโครงการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น