หน้าแรก----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'

ตรวจสอบรายชื่อกดดูได้ที่นี่

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1) โปรดมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที เริ่มสอบเวลา 9.00 น. (ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังเวลา 9.30 น. ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
2) ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริง/หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาในวันสอบ
3) ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ
4) เตรียมอุปกรณ์การเขียน ปากกา และปากกาลบคำผิดให้พร้อม
5) โปรดแต่งกายสุภาพและเป็นทางการ (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ กางเกงเลกกิ้ง รองเท้าแตะ รองเท้ารัดส้น และชุดกีฬา)
6) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
7) กรณีเกิดการสูญหายทรัพย์สินมีค่าสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุมสำหรับบุคคลทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี และผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรได้รับเชิญจาก National University of Kaohsiung ให้เป็น Keynote Speaker ในหัวข้อ "Thai Language Proficiency Test (CUTFL) & Thailand's Employment Direction" ณ National University of Kaohsiung ไต้หวัน

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1) โปรดมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที เริ่มสอบเวลา 9.30 น. (ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังเวลา 9.45 น. ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
2) ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริง/หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาในวันสอบ
3) ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ
4) เตรียมอุปกรณ์การเขียน ปากกา และปากกาลบคำผิดให้พร้อม
5) โปรดแต่งกายสุภาพและเป็นทางการ (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ เลกกิ้ง รองเท้าแตะ รองเท้ารัดส้น และชุดกีฬา)
6) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
7) กรณีเกิดการสูญหายทรัพย์สินมีค่าสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในงานครบรอบ ๑๐๑ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน สำหรับบุคคลทั่วไป ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณพิมล กุลบุญ และ อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น" ประจำปี 2560 จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน