หน้าแรก


สมัครสอบ CU-TMC   สมัครสอบ CU-TPT   สมัครสอบ CU-TFL (non-native)

สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย "การใช้ภาษาไทยในข่าวโทรทัศน์: แนวทางปรับสู่ภาษามาตรฐาน

การสมัครเข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถภาพภาษาไทย สำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (ทักษะการอ่านและการฟัง)