หน้าแรก----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้ในการใช้ภาษาไทยและทักษะการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อสำหรับบุคคลทั่วไป (CU-TPT) รอบพิเศษ/2560 ตั้งแต่วันที่ 14-20 ก.ย. 60 สนใจดูรายละเอียด ที่นี่

>>>ดูประกาศจากสถาบัน  

>>กรอกใบสมัคร CU-TPT รอบพิเศษ/2560 วันที่ 14-20 ก.ย. 60<<   

                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(01 ก.ย. 2560)

ขยายเวลารับสมัคร....สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สาขาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ไต้หวัน

        เมื่อวันที่ 4 และ 12 สิงหาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ National University of Kaohsiung และ National Taipei University ไต้หวัน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร อาจารย์ ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร อาจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางธนิสา สังขจันทร์ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ปฏิบัติงานประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

        เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ณัฐพล พึ่งน้อย ฉัตรียา ชูรัตน์ และวิรัลพัชร จรัสเพชร เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม

        เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ และ อาจารย์ ดร. วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันภาษาไทยสิรินธรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการทดสอบดังกล่าว


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ที่ปรึกษาชมรมสื่อบ้านนอก ในอุปถัมภ์มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และคุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน