หน้าแรกสมัครสอบ CU-TMC   สมัครสอบ CU-TPT   สมัครสอบ CU-TFL (non-native)

                        บาลีสันสกฤต

สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย" ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

                        บันทึกและจดหมาย

สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน" ในวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2560 รวม 2 วัน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่

สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้ในการใช้ภาษาไทยและทักษะการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อ (CU-TPT) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 - 10 มี.ค. 2560 สนใจดูรายละเอียด ที่นี่

สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้พื้นฐานและความสามารถในการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารมวลชน (CU-TMC) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2560 - 6 มี.ค. 2560 สนใจดูรายละเอียด ที่นี่

 • ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้า และของนิสิตชั้นปีที่ 3 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)
 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน