หน้าแรก


สมัครสอบ CU-TMC   สมัครสอบ CU-TPT   สมัครสอบ CU-TFL (non-native)

ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้า และของนิสิตชั้นปีที่ 3 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)
สมัครเข้าอบรม "เปิดประตูสู่เส้นทางกวี"
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ CU-TPT ครั้งที่ 3/2559
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทย
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาอังกฤษ