หน้าแรก


สมัครสอบ CU-TMC   สมัครสอบ CU-TPT   สมัครสอบ CU-TFL (non-native)

ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้าปีการศึกษา 2557 และของนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)
“โครงการภาษาไทยสัญจรปี 2558”
“ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ/สถานที่สอบ CU-TMC ครั้งที่ 4/2557”
“แบบสำรวจความต้องการการอบรมด้านการวิจัย”