หน้าแรกสมัครสอบ CU-TMC   สมัครสอบ CU-TPT   สมัครสอบ CU-TFL (non-native)

ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้า และของนิสิตชั้นปีที่ 3 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
The Sirindhorn Thai Language Institute brochure

บริการวิชาการ
 
การทดสอบสมรรถภาพ
 
การเรียนการสอนของสถาบัน
 
งานวิจัยของสถาบัน

กิจกรรมของสถาบัน