หน้าแรก----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

1) โปรดมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที เริ่มสอบเวลา 9.30 น. (ไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังเวลา 9.45 น. ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
2) ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริง/หนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาในวันสอบ
3) ผู้เข้าสอบไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาการสอบ
4) เตรียมอุปกรณ์การเขียน ปากกา และปากกาลบคำผิดให้พร้อม
5) โปรดแต่งกายสุภาพและเป็นทางการ (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงหรือกระโปรงยีนส์ เลกกิ้ง รองเท้าแตะ รองเท้ารัดส้น และชุดกีฬา)
6) ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
7) กรณีเกิดการสูญหายทรัพย์สินมีค่าสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร ความรู้เรื่องบาลีสันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรได้ร่วมพิธีตักบาตร และถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในงานครบรอบ ๑๐๑ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน สำหรับบุคคลทั่วไป ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พรรณพิมล กุลบุญ และ อาจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น" ประจำปี 2560 จากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหารและอาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ในการนี้ อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรให้การต้อนรับ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนางธนิสา สังขจันทร์ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันภาษาไทยสิรินธร และตัวแทนจากสถาบันฯ ร่วมตักบาตรพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

        เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเขียนรายงานการประชุม ให้กับบุคลากรของสภาสถาปนิก ณ หัองประชุม สำนักงานสภาสถาปนิก โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิมล กุลบุญ และ อาจารย์ ดร. วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันภาษาไทยสิรินธรขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบัน ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้ในการใช้ภาษาไทยและทักษะการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อสำหรับบุคคลทั่วไป (CU-TPT) ครั้งที่ 4/2560 (รอบพิเศษ)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สถาบันภาษาไทยสิรินธรเปิดรับสมัครผู้สนใจทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยเพื่อวัดความรู้ในการใช้ภาษาไทยและทักษะการใช้ภาษาไทยที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อสำหรับบุคคลทั่วไป (CU-TPT) 4/2560 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 14-20 ก.ย. 60 สนใจดูรายละเอียด ที่นี่

>>>ดูประกาศจากสถาบัน  

>>กรอกใบสมัคร CU-TPT รอบพิเศษ/2560 วันที่ 14-20 ก.ย. 60<<   

                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(01 ก.ย. 2560)

ขยายเวลารับสมัคร....สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 สาขาการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติงานประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดูรายละเอียด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ไต้หวัน

        เมื่อวันที่ 4 และ 12 สิงหาคม 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ National University of Kaohsiung และ National Taipei University ไต้หวัน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร อาจารย์ ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร อาจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางธนิสา สังขจันทร์ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 ปฏิบัติงานประจำสถาบันภาษาไทยสิรินธร จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

        เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครั้งที่ 6 ที่มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ ณัฐพล พึ่งน้อย ฉัตรียา ชูรัตน์ และวิรัลพัชร จรัสเพชร เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม

        เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ และ อาจารย์ ดร. วิภาส โพธิแพทย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ณ สถาบันภาษาไทยสิรินธร

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันภาษาไทยสิรินธรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลด้านการทดสอบดังกล่าว


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   สถาบันภาษาไทยสิรินธรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ อัศวดรเดชา หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค ที่ปรึกษาชมรมสื่อบ้านนอก ในอุปถัมภ์มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และคุณสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

      ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร>> กดเพื่อดูภาพ  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันภาษาไทยสิรินธร
 • The Sirindhorn Thai Language Institute brochure
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  บริการวิชาการ
   
  การทดสอบสมรรถภาพ
   
  การเรียนการสอนของสถาบัน
   
  งานวิจัยของสถาบัน

  กิจกรรมของสถาบัน