หน้าแรก


สมัครสอบ CU-TMC   สมัครสอบ CU-TPT   สมัครสอบ CU-TFL (non-native)

ดูผลการทดสอบวัดระดับสมรรถภาพภาษาไทยของนิสิตแรกเข้าปีการศึกษา 2557 และของนิสิตชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (ใช้รหัสนิสิตเป็นรหัสผ่านในครั้งแรก)